Bhaj Le (Hindi) - Stanley Varghese (CD)

Bhaj Le (Hindi) - Stanley Varghese (CD)

Regular price Rs. 99.00 Rs. 90.00 Sale

Bhaj le, the Hindi worship album of Stanley Varghese presents 10 songs.

It includes:

  • India Needs Jesus
  • Bhaj le
  • Dhanye Jehova
  • Paavan
  • Jai hai
  • Woh sataya gaya
  • Swagat hai
  • Nacho gao
  • Thuje shanti
  • Vinthi